Ølstykke Petanque Klub

Referat af generalforsamling
Sted: Græstedgaard

Dato:8/3-2013
Tid: KL. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægter.

1. valg af dirigent
John-Schiøttz-Jensen blev valgt til dirigent  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


2. Bestyrelsens beretning:
Formanden supplerede den skriftlige udsendte beretning med oplysninger om klubbens markedsføring, samt at der umiddelbart efter generalforsamlingen vil blive foretaget tilmeldinger til DGI vedr. sæson 2013.

Frode spurgte, hvorfor der ikke havde været afholdt holdledermøde den 16.10 som tidligere annonceret, samt om klubben havde indhentet tilladelse fra kommunen vedr. indretning af klublokaler.
Formanden svarede, at bestyrelsen ikke havde ment, der var behov for et holdleder møde den 16.10.
Vedr. spørgsmålet om klublokaler svarede formanden, at der var sendt et brev til kommunen, mht indflydelse af indretning af det nye klublokale, endvidere indeholdt brevet et ønske om opsætning af materialecontainer på Græstedgaard.
Klubben har dog ikke modtaget svar fra kommunen.
Else spurgte til samarbejdet med Ældresagen? Formanden svarede, at det var bestyrelsens opfattelse, at samarbejdet med ældresagen forløb godt.
Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab
Kasseren gennemgik det udsendte regnskab.

Else mente, at det beløb, der var brugt på gaver til medlemmer under sygdom og lign., var i underkanten af, hvad man kunne forvente, når man tænker på gennemsnitsalderen for klubbens medlemmer.
Frode mente, at udgiften til de forskellige arrangementer, som klubben afholder, er for høje. Der burde være en højere egenbetaling.
Spørgsmålene medførte en debat, hvor concensus blev, at det var noget, den nye bestyrelse kunne tage op.

4. Indkomne forslag
Frode havde indsendt forslag om udvidelse af baneanlægget til ca. 20000 kr.

Subsidært at der ansøges om forlængelse af fristen for udvidelse af baneanlægget. (forslaget var udsendt til medlemmerne).
Frode motiverede sit forslag med bemærkninger om, at det var vigtigt for klubben i fremtiden at have vanskelige baner at spille/træne på, således at klubbens medlemmer kunne blive bedre til at klare sig i turneringer og lign.
Bruno svarede på bestyrelsens vegne, at forslaget tidligere havde været drøftet indgående på et bestyrelsesmøde, samt at det var bestyrelsens holdning, at man ikke kunne lave en udvidelse af baneanlægget, uden at det ville medføre en kontingentforhøjelse på sigt, samt at det var bestyrelsens holdning, at en udvidelse af anlægget er til gavn for "de få".
Endvidere meddelte Bruno, at de medlemmer af bestyrelsen som ikke på forhånd var på valg, ville betragte en vedtagelse af forslaget som et mistillidsvotum, og derfor ville forlade bestyrelsen.
Forslaget og bestyrelsens holdning blev derefter diskuteret, hvor flere medlemmer havde ordet. /det er referantens opfattelse, at det ikke tjener noget formål at referere fra debatten).
Frode ønskede forslaget sendt til skriftlig afstemning.

Dirigenten udpegede derefter følgende stemmeudvalg:
Bjarne, Niels og Ingelise og sendte derefter spørgsmålet til afstemning.
Der blev afgivet 52 stemmer.
2 blanke
14 nej til udvidelse af anlægget
36 stemte ja til en udvidelse, forslaget var derefter godkendt.

5. Fastsættelse af budget og kontingent
Kasseren fremlagde bestyrelsens forslag.

Det fremsendte forslag medførte lidt debat, om hvor pengene til den vedtagne baneudvidelse skulle tages fra? Dirigenten fastslog, at pengene i forhold til udsendte budget skulle tages af kassebeholdningen, samt at den nye bestyrelse må udarbejde et nyt budgetoplæg.
Budforslaget blev derfor vedtaget.

Valg af bestyrelse
Poul Erik og John havde på forhånd meddelt, at de ikke ville genvælges.

Heine, Conni og Bruno meddelte, at de pga det 
vedtagne forslag om baneudvidelsen ikke ønskede at fortsætte i en ny bestyrelse.

Dirigenten udbad sig derefter forslag til en ny bestyrelse.
Da der ikke var nogle medlemmer, der ville opstille til bestyrelsen, afbrød dirigenten generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter.
Der vil derefter blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsorden valg af ny bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Finn efterlyste lidt mere træning i klubben.

Formanden uddelte en flaske vin til alle, der havde ydet en indsats i året til gavn for klubben.
Bruno takkede den afgående formand for det store arbejde, han havde ydet for klubben i de år, han havde været formand, samt overrakte en vinkurv fra klubben.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en opfordring til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling.

Referant: Bruno Nielsen

Underskrift af dirigent: