ORDINÆR 2014

Ølstykke Petanque Klub

Referat af generalforsamling
Sted: Græstedgaard
Dato: 28/2-2014, kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent
Poul Erik Dahl blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik beretningen, der var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og ingen havde kommentarer til den.

3. Aflæggelse af regnskab
Ebbe, kasserer, fremlagde regnskab for 2013 samt budgetforslag for 2014. Begge dele blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet 1 forslag, som blev behandlet under pkt. 8a

5. Fastsættelse af budget og kontingent
Budget for 2014 var tidligere blevet godkendt, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2015 blev vedtaget.

6. Valg af ny bestyrelse
Finn Heiberg var på valg og modtog ikke genvalg. I stedet blev Henning Jensen indvalgt i bestyrelsen.
Jytte Løyche var ligeledes på valg, og hun modtog genvalg.

7. Valg af revisor og revisor-suppleant
Ole Christiansen blev genvalgt til revisor, - og Lise Nielsen blev genvalgt til revisor-suppleant.

8. Eventuelt
a) Medlemmernes holdning til høstfesten blev diskuteret, og alle var enige om, at forhindringsbanen skulle vi fortsætte med. Ligeledes skulle der fortsat være lotteri og levende musik.
Måske skal vi finde noget underholdning, fx blev det foreslået, at vi fik undervisning i Linedance.
Der kom også forslag om, at man starter kl. 18 i stedet for kl. 19 og så i stedet slutter en time tidligere, kl. 23.00.
Bestyrelsen tager ovennævnte med i betragtning, når man begynder at planlægge arrangementet.

b) Orientering om aktivitetsplan for 2014 - redigeres og rundsendes straks efter generalforsamlingen. - DGI Petanque er ikke mere i vort regie. - Vinpetanque er ændret, således at det er hver den sidste søndag i måneden.

c) Orientering om regionsturnering 2014. - DGI har nu kun 3 kontorer i Danmark, - og vores kontaktkontor ligger fremover i Holbæk. I år fortsætter turneringsplanen som hidtil, men hvordan det bliver derefter vides ikke ...
Turnering starter op i uge 17.

9. Forslag, der ikke kunne vedtages
Nogle føler, at der er problemer med nøglekortene, - Frode mener dog ikke, det er muligt at ændre på systemet. - Alle bestyrelsesmedlemmer og alle holdledere har nøglekort, så det skulle altid være muligt for medlemmerne at komme ind i vores lokale.
Det blev ligeledes foreslået, at der blev opsat en hjertestarter.
Der arrangeres tøsetur til København (Torvehallerne - Nyhavn) sidste onsdag i maj måned, - mere om det senere.

Som sidste punkt på generalforsamlingen benyttede formanden lejligheden til at takke alle holdledere samt aktivitetsudvalg m.fl.

Sluttelig takkede formanden for god ro og orden på mødet.